Myhmanhanada ýerleşmek üçin resminamalar
Pasport/Dogluş şahadatnamanyň nusgasy
Nika şahadatnamasynyň nusgasy (Nikadan geçen bolsa)
Images

Biz barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Çarlak” myhmanhanasy

Şäheriň iň oňat myhmanhanasy 24/7 Siziň hyzmatyňyzda. Tejribeli, güler ýüzli işgärleri we döwrebap artykmaçlyklary bilen özüňizi öýüňizde ýaly duýuň! Myhmanhanada müşderiler üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulan. Myhmanhana 12 (on iki) gatdan, jemi 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 140 (bir ýüz kyrk) adam üçin niýetlenendir.

 • Ýokary tizlikli mugt Wi-Fi

  Myhmanhanada hödürlenýän ýokary tizlikli Wi-Fi Siziň işiňiziň netijeliligi artdyrmakda we wagt tygşytlylygyna esasy kömekçiňiz bolar.

Giňişleýin

Otaglar

Biziň otaglarymyz

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar

Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna
 • Saç guradyjy enjam

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda
 • Bar

 • Professional barmenlerimiz tarapyndan taýýarlanýan ajaýyp kokteýller we dürli tagamly içgileriň menýusyny hödürleýäris.

 • Fitnes zaly

 • Myhmanhananyň 1-nji gatynda ýerleşen Fitnes zaly berk beden we sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýän müşderilerimize öz hyzmatyny hödürleýär.

 • Konferens zaly

 • Konferens zalymyzda ýygnaklaryňyzy we seminarlaryňyzy döwrüň talaplaryna laýyk gelýän artykmaçlyklary bilen geçiriň.

 • Restoran

 • Dürli lezzetli tagamlary ussat aşpezlerimiziň elinden dadyň!

 • Toý mekany

 • Toý tutmak Siz bilen, ýokary derejede hyzmat etmek biz bilen!

Peýdaly maglumatlar
Iň ýakyn Howa Menzili Türkmenbaşy Halkara Howa Menzili (UTAK)
Howa Menziliniň aralygy 5,0 km
Ýoluň alýan wagty (minut) 15
Myhmanlary myhmanhanadan alyp gitmek we getirmek hyzmaty
Taksi hyzmatlary