Images

Biz barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Çarlak” myhmanhanasy

Şäheriň iň oňat myhmanhanasy 24/7 Siziň hyzmatyňyzda. Tejribeli, güler ýüzli işgärleri we döwrebap artykmaçlyklary bilen özüňizi öýüňizde ýaly duýuň! Myhmanhanada müşderiler üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulan. Myhmanhana 12 (on iki) gatdan, jemi 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 140 (bir ýüz kyrk) adam üçin niýetlenendir.

 • Ýokary tizlikli mugt Wi-Fi

  Bu ýerlikli bahadan mugt wifi zonasyny aljak ýeriňiz we bu size reňkli bagtly pursatlary döretmäge kömek eder.

Giňişleýin

Otaglar

Biziň otaglarymyz

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna
 • Saç guradyjy enjam

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda

Dilleri bilmek:

 • Türkmen
 • Iňlisçe
 • Rusça
 • Bar

 • Professional barmenlerimiz tarapyndan taýýarlanýan ajaýyp kokteýller we dürli tagamly içgileriň menýusyny hödürleýäris.

 • Fitnes zaly

 • Müşderilerimize sagdynlygyň ýörelgesini hödürleýäris

 • Konferens zaly

 • Konferens zalymyzda ýygnaklaryňyzy we seminarlaryňyzy döwrüň talaplaryna laýyk gelýän artykmaçlyklary bilen geçiriň.

 • Restoran

 • Dürli lezzetli tagamlary ussat aşpezlerimiziň elinden dadyň!

 • Toý mekany

 • Arzuwlaryňyzdaky toý dabaralaryňyzy biziň bilen geçiriň!