Lyuks otag

TMT: 350 USD: 114.00

Gijesi

“Çarlak” myhmanhanasy 140 orunlyk, 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 20 sanysy 1 adamlyk otaglar, 40 sany 2 adamlyk otaglar, 20 sany hem lýuks otaglarydyr.

Myhmanhananyň ähli otaglarynda telewizorlar, Wi-fi hyzmaty, saç guratma enjamy, gyşky-tomusky howa sazlaýjy we telefon bilen doly üpjün edilendir.

Myhmanhanamyzda ýygnaklar we iş maslahatlary geçirmek üçin 90 orunlyk mejlisler (konferens) zaly bar.

Şeýle-de sauna, owkalaýjy otagy, türgenleşik otagy, lukman otagy, kinoteatr, lobby bar ýaly hyzmatlar bilen myhmanhanda dynç aljak myhmanlaryň göwnünden turup, dynç alyşlaryny has-da ýokarlandyrar.

Peýdaly maglumatlar:

 • Iň ýakyn Howa menzili: Türkmenbaşy Halkara Howa Menzili (UTAK)
 • Howa menzili bilen aralyk     5,0 km
 • Ýoluň alýan wagty (minut)    15 m
 • Myhmanlary myhmanhanadan alyp gitmek we getirmek hyzmaty
 • Taksi hyzmatlary

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Kinoteatr
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Saç guradyjy enjam
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna

Dilleri bilme

 • Türkmen
 • Rus dili
 • Iňlis dili

Internet Hyzmatlary

Wi-fi, myhmanhananyň otaglarynda we daş-töwereginde

Esasy maglumatlar

Giriş: 12:00  

Çykyş: 12:00

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi:

Ertirlik, ýapyk howuz, fitnes zaly we Wi-Fi tölegiň içine birikdirilen. Beýleki hyzmatlar myhmanhana tarapyndan tassyklanan nyrh boýunça töleg alynýar.

3 ýaşa çenli çagalar üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek.

3 ýaşdan 8 ýaşa çenli çagalara otagyň bahasynyň 50 göterimi.

Çagalar üçin goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girizilen 288 belgili kararyna laýyklykda daşary ýurt raýatlary üçin gündelik 2 ABŞ dollary möçberinde syýahatçylyk ýygymy alynýar.

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar

Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

3 ýaşa çenli çagaly Çagasy üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugt ýerleşdirmek

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna
 • Saç guradyjy enjam

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda

Dilleri bilmek:

 • Türkmen
 • Iňlisçe
 • Rusça